Månedens Selandprofil: Johan S. Seland

For 20 år siden idag var Johan S. Seland en av stifterne av Advokatfirmaet Seland DA og han har vært partner i firmaet siden dengang.

No items found.
28/8/13

For 20 år siden idag var Johan S. Seland en av stifterne av Advokatfirmaet Seland DA og han har vært partner i firmaet siden dengang. Johan har praksis innen generell forretningsjus og arbeider særlig med fast eiendoms rettsforhold, skatte- og avgiftsrett, arbeidsrett, kontraktsrett samt prosedyre. Han har også en rekke styreverv.

På samme dag som Advokatfirmaet Seland DA har 20 års jubileum har Johan S. Seland fått den ære å skrive følgende artikkel om "Meldeplikt vedrørende underenheter i Enhetsregisteret".

De fleste tenker på Enhetsregisteret som en nødvendig omvei for tildeling av organisasjonsnummer på vei mot den "egentlige" registrering i Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsregisteret, mv. Hensikten med Enhetsregisteret er dels entydig å identifisere registreringsenhetene og dels å redusere oppgaveplikten for registreringsenhetene ved at alle tilknyttede registre plikter å bruke organisasjonsnummer og opplysninger registrert i Enhetsregisteret. Det er til sammen 8 såkalte tilknyttede registre, hvor Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsregisteret, NAV Aa-registeret og Skattedirektoratets register over upersonlige skattytere er de mest sentrale i den daglige virksomhet. Et annet, viktig tilknyttet register er Statistisk sentralbyrås Bedrifts- og foretaksregister.

Alle registreringsenheter som driver næringsvirksomhet og/eller har ansatte skal ha minst én underenhet registrert, og registreringen i NAV Aa-registeret kommer automatisk når registreringsenheten har ansatte. Hver underenhet blir tildelt eget organisasjonsnummer.

Dersom registreringsenheten driver adskilte virksomheter (Enhetsregisterforskriften § 10) skal hver adskilte virksomhet registreres som egen underenhet med eget organisasjonsnummer. Med adskilt virksomhet menes at virksomheten utøves på flere forskjellige geografiske steder og/eller i ulike bransjer/næringer. Dette innebærer at dersom registreringsenheten eksempelvis har flere utsalgssteder, skal hvert utsalgssted utenom den registrerte forretningsadresse registreres som en egen underenhet. Videre skal forskjellige typer næringsvirksomhet som drives samme sted, registreres som forskjellige underenheter. Bakgrunnen for plikten til å registrere denne type underenheter, er at de utgjør selvstendige, statistiske enheter det er behov for å identifisere ifølge internasjonale statistikkstandarder.

Meldeplikten for nye underenheter, derunder plikten til å melde endringer, påhviler registreringsenheten ved dennes daglige leder, forretningsfører eller annen tilsvarende kontaktperson. Foreløpig kan meldinger som kun gjelder underenheter ikke registreres elektronisk gjennom ALTINN, men må sendes inn på papir.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us