Månedens SelandProfil: Lone Ramdahl Pettersen

Lone har jobbet i Seland siden 2008 og arbeider innen alle forretningsområder i firmaet. Hun er med i både SMB- og prosessgruppen hos Seland.

No items found.
13/6/13

Lone har jobbet i Seland siden 2008 og arbeider innen alle forretningsområder i firmaet. Hun er med i både SMB- og prosessgruppen hos Seland. Lone har en spesiell interesse for konkurranserett og offentlige anskaffelser så les hennes artikkel om "Prosjektsamarbeid - konkurranseretten" nedenfor.

PROSJEKTSAMARBEID – KONKURANSERETTEN

Etter konkurranseloven § 10 første ledd er konkurransebegrensende samarbeid forbudt. Konkurransetilsynet publiserte utkast til veiledning om prosjektsamarbeid den 11. juni 2012, som skal erstatte den nåværende veilederen til anbuds- og prosjektsamarbeid. Veilederen har møtt mye motstand og er enda ikke vedtatt. Grunnen til dette er sannsynligvis at den ikke er i tråd med EU/EØS – retten og kommisjonens retningslinjer for horisontale avtaler, men legger opp til en strengere praktisering av konkurranseloven enn det som følger av EU/EØS – praksis.

Det er klart at Konkurransetilsynet vil anvende forbudet i konkurranseloven § 10 på konkurransebegrensende prosjektsamarbeid. Formålet med veilederen er å gi utrykk for hvilke vurderinger Konkurransetilsynet vil foreta i slike situasjoner. Den søker videre å trekke en tydeligere grense mellom lovlig og ikke lovlig prosjektsamarbeid, slik at det skal bli lettere for markedsaktører å gjennomføre prosjektsamarbeid uten å være i strid med konkurransereglene.

Tilfeller hvor prosjektsamarbeid er problematisk i forhold til konkurransereglene er de tilfellene hvor samarbeid fører til at det blir inngitt færre tilbud på prosjektet. Dersom to aktører regner med å være de best plasserte til å vinne en kontrakt, kan det være lønnsomt å gå sammen om ett tilbud og dele kontrakten mellom seg fremfor å konkurrere hardt på pris. Dersom dette fører til at det blir færre tilbydere enn normalt, er det mest sannsynlig ulovlig. Annerledes kan det være hvis tilbyderne ikke kunne levert anbud hver for seg.

Konkurransetilsynets veileder legger til grunn at prosjektsamarbeid normalt er lovlig der hvor partene ikke hver for seg kan gjennomføre prosjektet, og der hvor samarbeidet er begrenset til å inngi ett felles tilbud uten ytterligere binding for partene. Dette er ett av punktene som har møtt motstand etter publiseringen av utkastet. Det følger av praksis, både EU/EØS – praksis og norsk rettspraksis, at det er tiltrekkelig at en av partene ikke kan inngi tilbud alene. Etter utkastet til veileder vil et prosjektsamarbeid normalt anses å ha et konkurransebegrensende formål dersom en eller flere av partene kan gjennomføre prosjektet alene. Formålsovertredelser er alvorlige brudd på konkurranseloven og vil ofte føre til strenge sanksjoner.

Dersom ingen av partene kunne ha levert anbud hver for seg, og partene ønsker å levere felles tilbud, er det etter veilederen ansett lovlig hvis samarbeidet kun leder til ett felles tilbud. Leder samarbeidet til flere tilbud er det derimot stor risiko for å overtre forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid.

Kriterier som vil vektlegges ved vurderingen av om partene kan gjennomføre prosjektet alene er objektive, blant annet foretakenes kapasitet og kompetanse. Er prosjektet og anbudsinnbydelsen utformet slik at det er mulig å inngi tilbud på deler av prosjektet, vil tilbydere som har mulighet til dette ikke kunne gå sammen om å inngi tilbud på hele prosjektet.

Frem til konkurransetilsynet ferdigstiller sin veileder vil det være usikkerhet med hensyn til hvor grensene går for lovlig prosjektsamarbeid.

Vi vil komme tilbake med informasjon når den endelige veilederen fra Konkurransetilsynet foreligger.

lone.ramdahl.pettersen@seland-law.no

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us