Månedens SelandProfil: Tallag Andersen

Tallag er partner i Seland. Han er spesialisert innenfor fast eiendom og har utstrakt erfaring med problemstillinger knyttet til fast eiendoms rettsforhold, bl.a. ekspropriasjon og tingsrett, herunder tomtefeste, og for øvrig med forvaltningsrett, erstatningsrett og arbeidsrett.

No items found.
1/12/14

Tallag er partner i Seland. Han er spesialisert innenfor fast eiendom og har utstrakt erfaring med problemstillinger knyttet til fast eiendoms rettsforhold, bl.a. ekspropriasjon og tingsrett, herunder tomtefeste, og for øvrig med forvaltningsrett, erstatningsrett og arbeidsrett. Tallag er med i faggruppen Fast eiendom/entreprise hos Seland og er leder for faggruppen Tvisteløsning/prosedyre. Tallag har hatt møterett for Høyesterett siden 1981.

Nedenfor følger Tallags artikkel om et meget kjært tema:

"FORLENGELSE AV FESTEKONTRAKT FOR BOLIG OG FRITIDSHUS"

Jeg har tidligere i "Seland Nytt" redegjort for rettstilstanden for forlengelse av festekontrakter for bolig og fritidshus.

Frem til høsten 2012 hadde vi i tomtefesteloven § 33 bestemmelse om at festere av tomt til bolig og fritidshus ved festetidens utløp kunne kreve forlengelse av festekontrakten på samme vilkår som før. Det innebar at festere med gunstige vilkår (og det er ganske mange) kunne kreve å beholde disse i realiteten uten tidsbegrensning.

Etter dom i den Europeiske Menneskerettighetsdomstol (EMD) i juni 2012 om at bestemmelsen kunne være i strid med den Europeiske Menneskerettighetskonvensjon (EMK) ble det nedsatt et utvalg som skulle utarbeide forslag til nye bestemmelser i overenstemmelse med EMK.

I påvente av utvalgets innstilling fremmet Stoltenbergregjeringen høsten 2012 forslag om midlertidig lov som innebar at alle forlengelser etter § 33 skulle "nullstilles" inntil det var vedtatt nye regler. Dette var forutsatt skulle skje innen 1. juli 2014. Dessverre holdt Solbergregjeringen ikke det planlagte tempo, og den midlertidige loven er forlenget til 1. juli 2015.

Den midlertidige loven omfatter alle festekontrakter for bolig og fritidshus som er utløpt etter 14. desember 2012. Etter den tidligere loven kunne festerne ha krevet forlengelse på samme grunnlag som før.  Etter den midlertidige loven vet nå ingen, verken festere eller bortfestere, hvilke vilkår som vil gjelde fremover. Det gjelder mange festeforhold, og det er særs utilfredsstillende både for bortfesterne og for festerne å leve med slik uvisshet.

Det er ikke kjent hva som vil skje fremover; om Solbergregjeringen vil fremme forslag til nye regler innen 1. juli 2015, eller om den vil velge nok en forlengelse. Det gjenstår å se.

Etter min oppfatning burde regjeringen se det som sin plikt å påskynde arbeidet med nye bestemmelser med sikte på avklaring innen 1. juli 2015. Dersom det ikke skjer, vil uvissheten ramme fler og fler.

Avhengig av hvilke regler som blir vedtatt, før 1. juli 2015 eller senere, vil det også kunne ligge an til rettssaker om de nye reglene.  Dette gjelder ikke minst i forhold til Grunnloven, særlig forbudet i § 96 mot å gi lover tilbakevirkende kraft. Det får jeg komme tilbake til når den tid kommer.

Jeg presiserer at ovennevnte gjelder festekontrakter som etter sitt innhold har utløpt, ikke  festekontrakter som selv har bestemmelse om forlengelse.

For nærmere opplysninger kontakt gjerne tallag.andersen@seland-law.no.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us